درباره ما

اجـاره خــودرو سهند رنت مهم تــرین دستـاورد خــود را کسـب رتبه اول رضایت مندی مشتـری در سالیان متوالی می داند. شرکت اجاره خودرو سهند رنت شـامل مجمـوعه متنوعی از مـاشین هـــای با کیفیت و مدل سال است که با شـرایط مناسب قـابل رنت است. سهند رنت در بیشتر شهـرهای ایران دارای نمـایندگی فعـال بوده در حال تلاش برای گسترش سهند رنت شـامل مجمـوعه متنوعی از مـاشین هـــای با کیفیت و مدل سال است که با شـرایط مناسب قـابل رنت است. سهند رنت در بیشتر شهـرهای ایران دارای نمـایندگی فعـال بوده در حال تلاش برای گسترش کرایه اتومبیل در سراسر ایران است

درباره ما

اجـاره خـودرو سهند رنت مهم تــرین دستاورد خـود را کسـب رتبه اول رضــایت مندی مشتــری در سالیان متوالی می داند. شرکت اجاره خودرو سهند رنت شامل مجمـوعه متنوعی از ماشین های با کیفیت و مدل سال است که با شرایط مناسب قابل رنت است. سهند رنت در بیشتر شهرهای ایران دارای نمـایندگی فعـال بوده در حال تلاش برای گسترش سهند رنت شامل مجموعه متنوعی از مـاشین هـای با کیفیت و مدل سال است که با شرایط مناسب قابل رنت است. سهند رنت در بیشتر شهرهای ایران دارای نمـایندگی فعـال بوده است

دستاورد های سهند رنت

اجـاره خـودرو سهند رنت مهم تــرین دستاورد خود را کسـب رتبه اول رضایت مندی مشتری در سالیان متوالی می داند. شرکت اجاره خودرو سهند رنت شـامل مجمـوعه متنوعی از مـاشین هـای با کیفیت و مدل ســال است
  • بهترین سایت اجاره ماشین در سال 99
  • انتخاب سه سایت مشتری مدار در سال 98
  • انتخاب سایت برتر از نظر کارشناسان اعتماد مشتری در سال 98

سهند رنت در سال های اخیر

تامین کننده ی شرکت ها و ارگان های بزرگ 1398

علاوه بر کسب رضــایت مندی مشتـریان با کسب رضـایت شـرکت ها و ارگان های بـزرگ و کـوچک به یکی از بـزرگ ترین تامین کننده ی شرکتها در سراسر ایران تبدیل شدیم

تامین کننده ی شرکت ها و ارگان های بزرگ 1399

علاوه بر کسب رضــایت مندی مشتـریان با کسب رضـایت شـرکت ها و ارگان های بـزرگ و کـوچک به یکی از بـزرگ ترین تامین کننده ی شرکتها در سراسر ایران تبدیل شدیم

تامین کننده ی شرکت ها و ارگان های بزرگ

علاوه بر کسب رضــایت مندی مشتـریان با کسب رضـایت شـرکت ها و ارگان های بـزرگ و کـوچک به یکی از بـزرگ ترین تامین کننده ی شرکتها در سراسر ایران تبدیل شدیم

تامین کننده ی شرکت ها و ارگان های بزرگ 1401

علاوه بر کسب رضــایت مندی مشتـریان با کسب رضـایت شـرکت ها و ارگان های بـزرگ و کـوچک به یکی از بـزرگ ترین تامین کننده ی شرکتها در سراسر ایران تبدیل شدیم

تامین کننده ی شرکت ها و ارگان های بزرگ 1402

علاوه بر کسب رضــایت مندی مشتـریان با کسب رضـایت شـرکت ها و ارگان های بـزرگ و کـوچک به یکی از بـزرگ ترین تامین کننده ی شرکتها در سراسر ایران تبدیل شدیم